Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH


1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA FOTOWOLTAIKI

 • Podstawy prawne i cel wprowadzenia systemu certyfikacji instalatorów
 • Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu

1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

8:30 – 11:00 (15 min przerwy na kawę) (3h)
Celem tego trzy godzinnego modułu jest zapoznanie uczestnika kursu z prawodawstwem obowiązującym każdego instalatora systemów fotowoltaicznych.

Będą omawiane akty prawne bezpośrednio związane o energetyką odnawialną: Ustawa o OZE, Prawo Energetyczne, Prawo budowlane oraz rozporządzenia około ustawowe bezpośrednio związane z fotowoltaiką.

Słuchacz dowie się między innymi jakie uprawnienia musi posiadać aby mógł wykonywać swoją pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapozna się systemem podziału instalacji fotowoltaicznych zgodnie z ustawą o OZE. Uzyska odpowiedź na pytania dotyczące uzyskiwania zgody urzędu rozpoczęcie budowy systemu fotowoltaicznego i jaką ścieżkę trzeba przejść aby taką zgodę uzyskać. Zapozna się z pojęciem „prosument” oraz pozna korzyści bycia prosumentem. Pozna możliwości uzyskania dofinansowania do budowy systemu fotowoltaicznego oraz jakie dokumenty trzeba złożyć w urzędzie aby przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci. Pozna swoje prawa i obowiązki jako czynny instalator oraz warunki wykonywania bezpiecznie pracy wynikające z przepisów prawa. Na koniec zapozna się z warunkami uzyskiwania, odnawiania i utarty certyfikatu instalatora.

MODUŁ I

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

 

2.1. OGNIWO SŁONECZNE – BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

 • Konwersja fotowoltaiczna – podstawy fizyczne; struktura i charakterystyka techniczna ogniw fotowoltaicznych
 • Struktura i charakterystyka techniczna modułów fotowoltaicznych

Przerwa kawowa 15min 12:00 – 12:15

Celem tych jednogodzinnych zajęć teoretycznych jest przybliżenie uczestnikowi kuru zagadnień związanych z konwersją energii świetlnej na energię elektryczną. Omówione będą własności promieniowania słonecznego, zjawisko fotoelektryczne oraz ogniwo słoneczne jako półprzewodnikowe złącze PN, oraz charakterystyka zewnętrzna fotoogniwa.

2.2. RODZAJE OGNIW I MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

 • Ogniwa z krzemu monokrystalicznego
 • Ogniwa z krzemu polikrystalicznego
 • Ogniwa z krzemu cienkowarstwowe (amorficzne, mikrokrystaliczne)
 • Ogniwa cienkowarstwowe: typu CIS (chalkopirytowe), typu CIGS (z mieszaniny miedzi, indu, galu, selenu), typu CdTe (z tellurku kadmu) i inne (w szczególności typu: DSSC (barwnikowe), organiczne, polimerowe)

13:45 – 14:15 przerwa obiadowa

2.3. RODZAJE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

 • Systemy wydzielone i autonomiczne
 • Systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej
 • Systemy mieszane (hybrydowe)
 • Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) – na dachach, elewacjach, jako szklane dachy itp. rozwiązania, systemy niezintegrowane (BAPV)

ZASADY DOBORU SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

 

3.1. WYBÓR ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
3.1.1. Określanie miejsca lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu
3.1.2. Miejsce dostępu dla instalacji (powierzchnia, ustawienie względem horyzontu i kierunku geograficznego południa)
3.1.3. Elementy zacieniające; wpływ zacienienia na wydajność instalacji; diody bocznikujące
13.3. Elementy zacieniające; wpływ zacienienia na wydajność instalacji; diody bocznikujące
3.1.4. Zagadnienia wytrzymałościowe w przypadku budynków (dachy, fasady)

Przerwa kawowa 15 min
12:00 – 13:30

3.2. POZYSKIWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH POGODOWYCH

3.3. AUTONOMICZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE
3.3.1. Przykłady systemów autonomicznych
3.3.2. Elementy systemów autonomicznych i ich rola w systemie
3.3.3. Zasilanie awaryjne


13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:30


3.4. PODŁĄCZANIE SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO DO SIECI ENERGETYCZNEJ
3.4.1. Obliczanie powierzchni systemu i liczby modułów oraz wielkości znamionowych systemu, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu
3.4.2. Dobór falownika/inwertera; funkcje bezpieczeństwa falownika/inwertera; określanie sprawności falownika/inwertera
3.4.3. Dopasowanie generatora fotowoltaicznego do falownika/inwertera
3.5. POLSKIE NORMY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWIĄZANE Z GRUPĄ TEMATYCZNĄ

MONTAŻ I REGULACJA INSTALACJI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO


4.1. PLAN INSTALACJI (string plan)
4.2. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DO MONTAŻU
4.3. ZASADY PRAKTYCZNE WYKONYWANIA INSTALACJI, DOBÓR I WYMIAROWANIE PRZEWODÓW ORAZ KABLI
4.4. KONFIGUROWANIE I URUCHAMIANIE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

 • Konfigurowanie parametrów i komunikacja z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym
 • Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych
 • Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego
 • Montaż i uruchomienie systemu przyłączonego do sieci


4.5. WSPÓŁPRACA Z AKUMULATORAMI W SYSTEMACH AUTONOMICZNYCH
4.6. KONFIGUROWANIE I URUCHAMIANIE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

 • Konfigurowanie parametrów i komunikacja z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym
 • Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych
 • Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego
 • Montaż i uruchomienie systemu przyłączonego do sieci

4.7. WSPÓŁPRACA Z AKUMULATORAMI W SYSTEMACH AUTONOMICZNYCH
4.8. OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ
4.9. INSTALACJA ODGROMOWA ORAZ INSTALACJA UZIEMIENIA
4.10. MONTAŻ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH ZINTEGROWANYCH Z BUDYNKAMI I KONSTRUKCJAMI BUDOWLANYMI (BIPV) I SYSTEMÓW NIEZINTEGROWANYCH (BAPV)
4.11. ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW MONTAŻOWYCH
4.12. WARUNKI ODBIORU I DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI

 

 

WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH


5.1. CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWE MODUŁÓW; PUNKT MOCY MAKSYMALNEJ
5.2. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYDAJNOŚĆ PRACY INSTALACJI
5.3. OCENA PRACY SYSTEMU – PORÓWNANIE ZAŁOŻONYCH I RZECZYWISTYCH PARAMETRÓW PRACY INSTALACJI