Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Szkolenie Przeciwpożarowe

 

 

 

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć w firmie pracownika, który będzie odpowiedzialny za wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

 

 

Cel szkolenia:

 

Zaznajomienie uczestników szkolenia z zagadnieniami dotyczącymi:

 

  • organizacji ochrony przeciwpożarowej,
  • obowiązków osób fizycznych, prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom,
  • podstawowych zasady zabezpieczania p.poż. urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
  • zasad ewakuacji ludzi i mienia,
  • przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania pożarów się oraz ogólnych zasady gaszenia,
  • właściwego zastosowania środków gaśniczych,
  • materiałów i konstrukcji budowlanych: ich zachowania się podczas pożaru,
  • urządzeń p.poż i gaśnic: ich zastosowania w obiektach budowlanych i zasad użycia sprzętu,
  • zasadami posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

 

 

Szkolenie jest obowiązkowe dla każdego nowozatrudnienego pracownika, jak również pracodawcy.

 

 

Szkolenie ppoż. może być elementem wstępnego i okresowego szkolenia BHP pracowników i pracodawców.

 

 

Realizacja szkolenia:

 

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę uczestnika.

Egzamin organizowany jest przez GALILEUM – Organizatora szkolenia.

 

Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu.

 

Zaświadczenie wydawane jest według wzoru określonego w Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

 

 

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób, jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

 

Szkolenie przeprowadzamy w formie kursu lub samokształcenia kierowanego (metodą "na odległość").

 

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

 

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.