Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

W związku z licznymi zapytaniami od kandydatów do pracy przy instalacjach energetycznych o kursy SEP, egzaminy SEP, uprawnienia SEP itd. poczuwamy się w obowiązku wyjaśnić, że kursy SEP, egzaminy SEP, uprawnienia SEP, SEPOWSKIE itd. to potoczne sformułowania stosowane w środowisku branży energetycznej, wynikające z braku wiedzy w zakresie obowiązujących aktów prawnych dotyczących pracy przy instalacjach energetycznych.

 Tylko Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 19 kwietnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami), regulująca całokształt tematów związanych z polityką energetyczną państwa  podaje wprost, w art.54.1, że „Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne”.

Natomiast Art. 54.3. podaje wprost, że Komisje kwalifikacyjne są powoływane na okres 5 lat przez:

1) Prezesa URE:

a) w przedsiębiorstwach energetycznych zatrudniających co najmniej 200 osób wykonujących prace, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6,

b) przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych zrzeszających co najmniej 200 członków posiadających kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, jeżeli statuty tych stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej,

2) właściwych ministrów oraz Szefów Agencji, o których mowa w art. 21a,

3) ministra właściwego do spraw transportu

Jak wynika z podpunktu „b” powyższego artykułu Komisje Kwalifikacyjne mogą być powoływane nie tylko przy stowarzyszeniu SEP, lecz przy każdym innym stowarzyszeniu spełniającym wymagania podpunktu „b”, a takich stowarzyszeń jest znacznie więcej.

Pełny wykaz aktywnie działających Komisji Kwalifikacyjnych można znaleźć na stronie URE.

 

Czym jest GALILEUM?

Galileum jest firmą szkoleniową prowadzącą szkolenia podnoszące kwalifikacje dla sektora energetyki współpracującą ze stowarzyszeniami przy których działają Komisje Kwalifikacyjne. Taka współpraca pozwala na przygotowanie kandydata do sprawdzenia jego kwalifikacji przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną wybranym współpracującym z nami stowarzyszeniu i uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnego w 100% zgodnego z wymogami ustawy Prawo Energetyczne i aktualnym ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKAz dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

W jakich grupach zawodowych Komisje Kwalifikacyjne potwierdzają kwalifikacje osób

Po stwierdzeniu Posiadanych kwalifikacji Komisja Kwalifikacyjna wydaje świadectwa kwalifikacyjne dla następujących grup urządzeń

 • Świadectwo kwalifikacyjne G1:potwierdzające kwalifikacje osób zajmujących się na co dzień eksploatacją  lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych;
 • Świadectwo kwalifikacyjne G2: potwierdzające kwalifikacje osób zajmujących się na co dzień eksploatacją  lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych
 • Świadectwo kwalifikacyjne G3: potwierdzające kwalifikacje osób zajmujących się na co dzień eksploatacją  lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych

Świadectwa kwalifikacyjne wydawane są dla dwóch rodzajów wykonywanych prac:

 • Świadectwo kwalifikacyjne dozorowe D: dozór instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych;
 • Świadectwo kwalifikacyjne eksploatacyjne E: eksploatacja instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych;

 Obecnie istnieją dwie grupy Świadectw kwalifikacyjnych

 • Grupa świadectw kwalifikacyjnych E i D zgodna z załącznikiem nr 1 aktualnego rozporządzenia
 • Grupa świadectw kwalifikacyjnych E i D zgodna z załącznikiem nr 2 aktualnego rozporządzenia

Wzór świadectwa kwalifikacyjnego został ujednolicony i obowiązuje taki sam wzór dla załącznika nr 1 i nr 2. Wzór świadectwa został opublikowany w aktualnym rozporządzeniu jako załącznik nr 3.

 

Jak sprawdzić swoje kwalifikacje i uzyskać świadectwo kwalifikacyjne?

 

Sprawdzanie kwalifikacji odbywa się zgodnie z paragrafem nr 6 i 7 aktualnego rozporządzenia „w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.”

Kandydat przystępujący do sprawdzenia swoich kwalifikacji musi wykazać się wiedzą praktyczną i teoretyczną i tak:

na stanowiskach eksploatacji dotyczącą:

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,
 • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska;

na stanowiskach dozoru dotyczącą:

 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii, prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisów dotyczących eksploatacji oraz wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy, oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad dysponowania mocą urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.

Do sprawdzenia kwalifikacji kandydat zobowiązany jest przedstawić przynajmniej jeden dokument potwierdzający posiadanie wiedzy.

 

Dokumentami tymi są:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski - w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 Posiadanie wiedzy, mogą również potwierdzać:

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliw

Sprawdzania kwalifikacji przeprowadza się na wniosek zainteresowanego.

Wniosek musi zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko;
 2. datę i miejsce urodzenia;
 3. numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości - w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL;
 4. adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
 5. adres poczty elektronicznej, jeżeli taką posiada;
 6. informacje dotyczące:
  1. wykształcenia,
  2. posiadanych kwalifikacji wynikających z dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 lub 3,
  3. przebiegu pracy zawodowej związanej z kwalifikacjami objętymi wnioskiem.

Wniosek zawiera także informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji, oraz zakresu objętego wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.

Do wniosku dołącza się:

kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lub 3;

potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Do wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej dołącza się odwzorowania cyfrowe (skany) dokumentów oraz odwzorowanie cyfrowe (skan) potwierdzenia uiszczenia opłaty.

 

Jak długo ważne jest Świadectwo Kwalifikacyjne?

 

Istotną kwestią jest fakt, że Świadectwo Kwalifikacyjne ważne jest przez 5 lat od daty jego uzyskania.

Po tym okresie należy ponownie zdać egzamin w danym obszarze wiedzy przed wybraną Komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa URE.

Świadectwa Kwalifikacyjne są bardzo pożądane przez pracodawców rekrutujących na stanowiska w branży energetycznej, a niekiedy takich certyfikatów wręcz wymagają. Warto zastanowić się więc nad odbyciem szkolenia i poszerzeniem swoich umiejętności i kwalifikacji. Ponadto doświadczony pracodawca znający obowiązujące przepisy prawa z rezerwą podchodzi do kandydata, który zamiast słownictwa prawidłowego używa języka potocznego. Na przykład:

Kandydat, który podczas rozmowy rekrutacyjnej mówi „posiadam świadectwo kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji i dozoru w grupie G1 oraz świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji w grupie G3” o wiele poważniej się prezentuje niż kandydat który mówi „mam SEPA, albo mam uprawnienia SEPOWSKIE”. Od razu rodzi się pytanie do czego uprawniają uprawnienia sepowskie.

Zapraszamy do ośrodka szkoleniowego Galileum pomożemy w przygotowaniu się do egzaminu i uzyskaniu Świadectwa Kwalifikacyjnego.

UWAGA!!!

Ważna zmiana w Prawie Energetycznym:

Z dniem 2 lipca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. poz. 1392)
 
Obecnie w celu podejścia do egzaminu Grupy 1,2 lub 3 NIEZBĘDNE jest złożenie wniosku o stwierdzenie kwalifikacji wraz ze skanem jednego z niżej wymienionych dokumentów:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci
4) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
5) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 
Szkolimy zgodnie z Nowym Rozporządzeniem!
Egzaminy są prowadzone zgodnie z Nowym Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.
 
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt. Pomożemy, doradzimy!
 
zmiany w prawie
 

Kurs na uprawnienia G3 Eksploatacji oraz Dozoru - całodniowy kurs stacjonarny

 

Cel kursu: 

Celem szkolenia jest zazpoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dot. eksploatacji instalacji gazowych w obiektach budowlanych (budynki wielorodzinne oraz domy jednorodzinne) zasilanych gazem ziemnym lub gazem propan-butan.

 

Program kursu obejmuje część teoretyczną i praktyczną: 

1. Część teoretyczna:

- Aktualne przepisy prawne dotyczące instalacji gazowych

- Rodzaje i zastosowanie detektorów do gazów

- Omówienie kart charektystyk poszczególnych gazów obecnie stosowanych

2. Część praktyczna:

- Przeprowadzenie głównej próby szczelności gazu - zgodnie z  Rozporządzeniem

- Przeprowadzenie badania szczelności gazu na czynnej instalacji gazowej (gaz ziemny) zasilającej kocioł CO

 

Po szkoleniu uczestnik nabywa: 

 

gaz1.png

- Możliwość uzyskania uprawnień / świadectw kwalifikacyjnych Grupy 3 Eksploatacji oraz Dozoru

 upoważniających do prac kontrolnych i odbiorczych instalacji gazowych

- Umiejętność dokonania odbioru instalacji gazowej po wykonanej głównej próbie szczelności

- Umiejętność oceny instalacji przy okresowej kontroli szczelności (według zaleceń Prawa Budowlanego)

 

 

Cena kursu: 350 zł 

Cena obejmuje udział w całodniowym kursie stacjonarnym wraz z cateringiem (ciepły posiłek, kawa, herbata, ciastka).

 

Miejsce szkolenia: GALILEUM ul. Pszczyńska 114, Gliwice

Najbliższy hotel znajduje się w odległości 280m : AVA, ul. Pszczyńska 113, Gliwice (dla klientów GALILEUM cena ze śniadaniem: 150 zł).

 

Najbliższe terminy szkoleń (całodniowe):

 •  1 lipca 2024 r. godz. 9:00


Opcjonalnie po szkoleniu istnieje możliwość podejścia do egzaminu na uprawnienia gazowe G3 Eksploatacja oraz G3 Dozór. 

W celu podejścia do egzaminu NIEZBĘDNE jest złożenie wniosku o stwierdzenie kwalifikacji (wysyłamy mailem) wraz ze skanem jednego z niżej wymienionych dokumentów:

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór wysyłamy mailem)

4) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

5) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Opłata za egzamin: 424,20 zł za Egzamin Państwowy Eksploatacji lub Dozoru (osobno dla każdej z grup G1/2/3).*

* Cena egzaminu (10% najniższej krajowej) zależna od Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

---

Kurs - Układy automatyki domowej i mikrofotowoltaika

Cel kursu: 

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z podstawami zasilania i sterowania układem napędowym z silnikiem elektrycznym,

zaznajomienie z instalacją wyłącznika przeciwpożarowego oraz z prostymi układami automatyki w instalacjach elektrycznych budowlanych,

wykonanie mini instalacji fotowoltaicznej (np. balkonowej) w oparciu o mikrofalownik

Program kursu obejmuje: 

 • sterowanie silnikiem elektrycznym
 • silnik elektryczny zasilany z falownika
 • układ sieć - agregat awaryjny
 • instalacja wyłącznika ROP (przeciwpożarowego)
 • instalacja włącznika zmierzchowego
 • układ sterowania czujnikiem ruchu
 • domowa mikroinstalacja fotowoltaiczna

Uczestnik szkolenia nabywa umiejętności:   4898802171 ce60e757aa o 300x199

 • czytania i interpretacji prostych schematów automatyki i sterowania
 • zastosowania układów automatyki do podłączania napędu silnikowego, wyłącznika przeciwpożarowego, sterowania oświetleniem, zasilania awaryjnego z generatora spalinowego
 • uruchomienia trójfazowego agregatu prądotwórczego
 • samodzielnego wykonania mini instalacji fotowoltaicznej włączanej do gniazda jednofazowego w mieszkaniu

Cena kursu: 350 zł 

Cena obejmuje udział w kursie stacjonarnym wraz z cateringiem (ciepły posiłek, kawa, herbata, ciastka).

Miejsce szkolenia: GALILEUM ul. Pszczyńska 114, Gliwice

Najbliższy hotel znajduje się w odległości 280m : AVA, ul. Pszczyńska 113, Gliwice (dla klientów GALILEUM cena za nocleg ze śniadaniem to 130 zł)

Najbliższe terminy szkoleń (całodniowe, w sumie 8 godzin kursu):

 • 24 lutego 2022 r.
 • 24 marca 2022 r.

Kurs - Układy automatyki domowej i mikrofotowoltaika

 

Cel kursu: 

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z:

- układy automatyki domowej instalacji elektrycznej,

- miniinstalacja fotowoltaiczna,

- układ zasilania awaryjnego i wyłącznika przeziwpożarowego,

- podstawy zasilania i sterowania silnikiem elektrycznym.

 

Program kursu obejmuje: 

 • montaż instalacji w oparciu o:

       - przekaźniki bistabilne 

       - system radiowy F&Wave

       - system FOX

       - system LOXONE

 • sterowanie za pomocą:

       - zegara astronomicznego

       - przekaźnika GSM (karty SIM)

 • montaż wideodomofonu 
 • układ zasilania awaryjnego z generatora 3-fazowego
 • instalacja kamery WI-FI
 • instalacja wyłącznika przecipożarowego
 • domowa miniinstalacja fotowoltaiczna
 • sterowanie silnikiem 3-fazowym (falownik, przełącznik))

 

Uczestnik szkolenia nabywa umiejętności:   4898802171 ce60e757aa o 300x199

 • czytania i interpretacji schematów automatyki i sterowania
 • wykonania instalacji elektrycznej z zastosowaniem systemów F&Wave, FOX, GSM, LOXONE
 • podstawowego montażu wideodomofonu i kamery WI-FI
 • wykonania miniinstalacji fotowoltaicznej (balkonowej)
 • podłączenia zasilania awaryjnego (agregat prądotwórczy) i wyłącznika ppoż.   
 • wykonania ukłądu sterowania silnika 3-fazowego 

 

Cena kursu: 1200 zł 

Cena obejmuje udział w kursie stacjonarnym wraz z cateringiem (ciepły posiłek, kawa, herbata, ciastka).

 

Miejsce szkolenia: GALILEUM ul. Pszczyńska 114, Gliwice

Najbliższy hotel znajduje się w odległości 280m : AVA, ul. Pszczyńska 113, Gliwice (dla klientów GALILEUM cena za nocleg ze śniadaniem to 150 zł)

 

Najbliższe terminy szkoleń (całodniowe, w sumie 24 godziny kursu):

Cze
26

2024-06-26 9:00 - 2024-06-28 17:00