Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Przykładowe pytania do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne w grupie G3 - uprawnienia gazowe

 

1. Dlaczego granice wybuchowości paliw gazowych stanowią zagrożenie dla
odbiorców?
2. Dlaczego niezbędne jest nawanianie gazu ziemnego przed wprowadzeniem go do sieci?
3. Jaki jest cel magazynowania gazu?
4. Jaki jest podział gazociągów ze względu na ciśnienie i układ?
5. Jaką rolę spełniają stacje gazowe i jaki jest ich podział?
6. Jakie elementy uzbrojenia gazociągów są niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji?
7. Dlaczego gazociągi stalowe narażone są na zniszczenia korozyjne?
8. Jakie są podstawowe zasady sytuowania gazociągów?
9. Co nazywamy przyłączem gazowym?
10. Jakie są sposoby podłączenia przyłącza gazowego do czynnej sieci rozdzielczej?


11. Podaj miejsce lokalizacji kurka głównego.
12. Określ miejsce sytuowania kurka głównego?
13. Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja budowy gazociągu?
14. Jakie prace zaliczane są do gazoniebezpiecznych i jakie zasady obowiązują podczas ich wykonywania?
15. Podaj minimalną odległość kurka głównego od poziomu terenu .
16. Jakie rury stosujemy do wykonania instalacji gazu?
17. Kto może wykonać przegląd roczny instalacji gazu?
18. Czym wykonujemy główną próbę szczelności?
19. Ile wynosi dolna granica wybuchowości metanu?
20. Gdzie można usytuować gazomierz?

 

Przykładowe pytania do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne w grupie G1 - uprawnienia elektryczne tzw. sep, sepowskie

 

1. Podaj najważniejsze zagadnienia, które porusza Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04. 1997r.
2. Podaj nazwy najważniejszych aktów prawnych, których postanowienia powinny być znane każdemu pracownikowi (w tym elektrykowi)?
3. Kto jest osobą uprawnioną do eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych?
4. Podaj różnicę pomiędzy osobą uprawnioną, a upoważnioną do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
5. Wymień rodzaje poleceń.
6. Kto może zajmować się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych?
7. Na kim spoczywa obowiązek wyposażenia stanowisk pracy w instrukcje eksploatacyjne?
8. Kiedy instrukcje eksploatacyjno–obsługowe nabierają ważności?
9. Jakie znasz sposoby poprawy bezpieczeństwa pracy ludzi zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń instalacji elektroenergetycznych?
10. Omów sposób organizacyjny.


11. Omów sposób techniczny.
12. Kto to jest poleceniodawca?
13. Kto wyznacza koordynującego, dopuszczającego, nadzorującego, kierownika robót i kierującego zespołem?
14. Na jakie polecenie wykonuje się prace zaliczane do niebezpiecznych w energetyce?
15. Co powinno zawierać polecenie pisemne?
16. Podaj graniczną temperaturę w miejscu pracy, którą określa rozporządzenie Min. Gospodarki z dnia 17 09.1999r.
17. Jakich środków gaśniczych należy używać do gaszenia urządzeń elektrycznych będących pod napięciem?
18. Jak dzielimy sprzęt ochronny w zależności od przeznaczenia?
19. Wymień sprzęt izolujący podstawowy dla napięcia do 1kV.
20. Wymień sprzęt izolacyjny podstawowy dla napięcia powyżej 1kV.


21. Wymień sprzęt dodatkowy do1kV i powyżej 1kV
22. Jakie są warunki stosowania ochronnego sprzętu izolacyjnego?
23. Na czym polega prawidłowa gospodarka sprzętem ochronnym i kto za nią odpowiada?
24. Co powinna sprawdzić osoba zamierzająca użyć sprzętu izolacyjnego ochronnego?
25. Podaj definicję prądu elektrycznego.
26. Jak definiujemy prąd stały, zmienny oraz przemienny?
27. Podaj definicję napięcia elektrycznego.
28. Jakie są jednostki natężenia i napięcia prądu elektrycznego?
29. O czym mówi prawo Ohma?
30. Co to jest obwód elektryczny?


31. Z jakich elementów zbudowany jest obwód elektryczny?
32. O czym mówi I prawo Kirchhoffa?
33. Jakiego obwodu dotyczy II prawo Kirchhoffa?
34. Co nazywamy mocą prądu elektrycznego, a co energią prądu elektrycznego?
35. O czym mówi prawo Joula-Lenza?
36. Co to jest akumulator?
37. Podaj kryteria doboru przekroju przewodów elektrycznych.
38. Podaj graniczne wartości natężenia prądu przemiennego i stałego, który płynąc przez ciało człowieka nie spowoduje jego obrażeń.
39. Podaj wartość napięć bezpiecznych w zależności od rodzaju napięcia oraz od warunków środowiskowych.
40. Prąd o jakim przebiegu czasowym jest bardziej niebezpieczny dla człowieka?


41. Co to jest część czynna i części jednocześnie dostępne urządzenia?
42. Od czego zależą skutki porażenia prądem elektrycznym?
43. Co to jest napięcie rażenia?
44. Co to jest napięcie krokowe?
45. Ile wynosi rezystancja ciała człowieka?
46. Wymień klasy ochronności budowanych urządzeń i scharakteryzuj je.
47. Co zaliczamy do środków ochrony przeciwporażeniowej?
48. Jak w praktyce realizowana jest ochrona podstawowa?
49. Wymień środki ochrony przed dotykiem pośrednim.
50. Co to jest uziemienie ochronne?


51 Na czym polega separacja odbiornika?
52. Ile powinna wynosić oporność między uzwojeniami transformatora separacyjnego?
53. Wymień rodzaje układów sieciowych.
54. Jakim kolorem oznaczamy przewód neutralny N, a jakim przewód ochronny PE?
55. Jakim symbolem oznaczone są odbiorniki wykonane w II klasie ochronności?
56. W jakim celu wykonuje się prace kontrolno-pomiarowe?
57. Czy stosowanie Polskich Norm jest obowiązkowe?
58. Co określają warunki przyłączenia do sieci i jak długo są ważne?
59. Jakie mogą być odchylenia napięcia i częstotliwości w dostawie energii elektrycznej?
60. Kiedy odbiorca energii elektrycznej może żądać sprawdzenia urządzeń pomiarowych i kto ponosi koszty tej operacji?


61. Jak dzielimy urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym?
62. Jakie znasz rodzaje wykonań urządzeń elektrycznych przeciwwybuchowych?
64. Podaj ogólny podział funkcjonalny urządzeń elektroenergetycznych.
65. Jedynie jakie prace możemy wykonywać bez polecenia?
66. Podaj sposoby uwalniania rażonego prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV.
67. Podaj sposoby uwalniania rażonego prądem elektrycznym o napięciu powyżej 1kV.
68. Co robić po uwolnieniu porażonego spod napięcia?
69. Jaką metodę sztucznego oddychania stosujemy?
70. Podaj schemat czynności podczas sztucznego oddychania metodą usta – usta wraz z zewnętrznym masażem serca.
71. Podaj pięć złotych zasad, których powinien przestrzegać człowiek zajmujący się konserwacją i remontami urządzeń elektrycznych, przy których to czynnościach załączenie urządzenia do sieci nie jest konieczne.

Kurs tankowania LPG (napełniania zbiorników samochodowych gazem LPG)

 

 

Cel:

 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny oraz zdobycie uprawnień do napełniania zbiorników samochodowych gazem LPG.

 

 

Wymagania stawiane kandydatom: 

 

Pełnoletność – ukończony 18 rok życia,

• Stan zdrowia umożliwiający pracę przy napełnianiu zbiorników samochodowych gazem LPG potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

• Co najmniej 1- miesięczna praktyka przy napełnianiu zbiorników LPG

 

 

Program szkolenia obejmuje:

 

♦ Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym,

♦ Warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem,

♦ Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów,

♦ Gazy stosowane do napędu pojazdów,

♦ Instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG,

♦ Budowa zbiorników LPG,

♦ Oznakowanie zbiorników,

♦ Napełnianie zbiorników LPG- czynności robocze i kontrolne,

♦ Przepisy bhp i ppoż.

 

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu (test pisemny przed organizatorem szkolenia - GALILEUM) uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622).

 

Celem zdobycia uprawnień do tankowania gazu LPG konieczne jest podejście do zewnętrznego egzaminu przed komisją powołaną przez TDT. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT w zakresie napelniania zbiorników samochodowych gazem LPG.

 

Zaświadczenie pozwala na obsługę stacji paliw auto-gazu LPG w zakresie napełniania zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG.

 

 

Uprawnienia na tankowanie pojazdów samochodowych gazem LPG w są wydawane bezterminowo i honorowane na terenie całego kraju.

 

 

 

Kursy tankowania gazu LPG organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników. Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

 

Szkolenia zamknięte prowadzimy na terenie firmy zlecającej szkolenie. Nie wymagamy zebrania odpowiedniej ilości osób, jak również sprzętu do przeprowadzenia szkolenia praktycznego.

 

 

Posiadamy programy szkoleniowe uzgodnione przez Urząd Dozoru Technicznego. Zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe.

 

 

Zajmujemy się pełną organizacją egzaminu TDT.

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.

Przykładowe pytania do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne w grupie G2 - uprawnienia cieplne, ciepłownicze

 

1.Jakie akty prawne regulują zasady wykonywania prac w energetyce?
2.Jakimi wymaganiami kwalifikacyjnymi objęte są prace przy urządzeniach energetycznych?
3.Ile jest grup energetycznych objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi?
4.Wymień urządzenia energetyczne objęte wymaganiami kwalifikacyjnymi w grupie G2?
5.Co nazywamy urządzeniem energetycznym?
6.Co nazywamy instalacją energetyczną?
7. Co nazywamy siecią cieplną?
8.Co nazywamy pomieszczeniem lub terenem ruch energetycznego?
9.Co rozumiemy pod pojęciem „instalacje energetyczne nieczynne”?


10.Scharakteryzuj pojęcie „miejsce pracy”.
11.Co nazywamy instrukcją eksploatacji?
12.Omów pojęcie „pracownicy upoważnieni”.
13.Omów pojęcie „zespół pracowników kwalifikowanych”.
14.Wymień rodzaje prac w energetyce o szczególnym zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzkiego.
15.W jaki sposób należy organizować pracę przy urządzeniach i instalacjach energetycznych?
16.Kto jest uprawniony do wystawiania poleceń na wykonanie pracy przy urządzeniach energetycznych?
17.Kto jest uprawniony do koordynowania poleceń na wykonanie pracy przy urządzeniach energetycznych, co wykonuje?
18.Kto jest uprawniony do dokonywania dopuszczeń do pracy przy urządzeniach energetycznych, co wykonuje?
19.Kto jest uprawniony do kierowania zespołem pracowników?
20.Opisz różnice pomiędzy poleceniem pisemnym i ustnym.


21.W ilu egzemplarzach wystawiane jest polecenie pisemne?
22.Jaki zespół pracowników nazywamy zespołem kwalifikowanym?
23.Jakie czynności wykonuje nadzorujący?
24.Scharakteryzuj pojęcie „kierownik robót”?
25.Kiedy poleceniodawca wyznacza nadzorującego?
25.Jakie czynności w energetyce można wykonywać bez poleceń?
26.Omów „polecenie pisemne” – co musi zawierać?
27.Jakie obowiązki musi spełnić kierujący zespołem?
28.Kiedy można rozpocząć pracę na polecenie?
29.Jakie obowiązki nakłada na pracodawcę „Kodeks Pracy”?
30.Jakie obowiązki nakłada na pracownika „Kodeks Pracy”?


31.Jakie instytucje zewnętrzne sprawują nadzór nad warunkami pracy?
32.Podaj definicję „wypadku przy pracy”.
33.Jak postępujemy w razie zaistnienia wypadku przy pracy?
34.Co nazywamy „resuscytacją” i w jaki sposób należy ją przeprowadzać?
35.Jakie są obowiązki pracownika w zakresie ochrony przeciwpożarowej?
36.Podaj oznakowanie literowe gaśnic i opisz ich przeznaczenie.

Kurs Palacza CO

 

Cel:

 

Szkolenie ma na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło w zakresie prac obsługowych, konserwacyjnych, remontowych, montażowych.

 

Wymagania stawiane kandydatom: 

 

 Pełnoletność – ukończony 18 rok życia,

Wykształcenie minimum podstawowe.

 

 

 

Program szkolenia obejmuje:

 

• Podstawy techniki cieplnej
• Bhp i ppoż
• Wymagania techniczne dla kotłowni
• Kotły wodne i parowe opalane paliwami płynnymi
• Aparatura kontrolno – pomiarowa, wyposażenie oraz zabezpieczenia kotłów opalanych gazem oraz olejem opałowym
• Warunki techniczne budowy kotłowni opalanych gazem i olejem opałowym
• Kotły wodne oraz parowe opalane paliwami stałymi
• Aparatura kontrolno – pomiarowa, zabezpieczenia kotłów niskoparametrowych opalanych paliwami stałymi

 

 

 

 Posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki , Komisja nr 704 Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów Rzeczypospolitej.

 

 

 

 

Uprawnienia palacza CO w zakresie obsługi kotłów parowych lub/i wodnych wydawane są w formie świadectwa kwalifikacji Grupy 2.

Ważne są przez okres 5 lat, a po upływie tego terminu należy je odnowić.

Zapraszamy chętnych do zdobycia uprawnień po raz pierwszy, jak również osoby chcące odnowić uprawnienia.

 

Kursy Palacza CO organizujemy w całej Polsce dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników. 

Czas trwania szkolenia o naborze otwartym to 6 godzin lekcyjnych. Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin.

 

Szkolenia zamknięte prowadzimy na terenie firmy zlecającej szkolenie. Nie wymagamy zebrania odpowiedniej ilości osób.

Dostosowujemy je do potrzeb klienta, tzn. miejsce, czas trwania, jak również sam program szkolenia.

 

Nasi wykładowcy zapoznają się ze specyfiką pracy Państwa zakładu, przez co szkolenie jest ciekawe i praktyczne dla pracowników.

 

 

Zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (.pdf) oraz z formie papierowej.

 

 

 

 GALILEUM jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce na życzenie klienta informuje o numerach zdobytych uprawnień tuż po pozytywnie zaliczonym egzaminie.

 

 

A w dodatku uprawnienia są przekazywane do odbiorcy w ciągu 24 godzin!!!

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM  naszego ośrodka.