Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kurs elektryka montażysty z zajęciami praktycznymi - 3-dniowy kurs stacjonarny

 

Cel kursu: 

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z budową, oznaczeniem, doborem i zastosowaniem kabli i przewodów, z osprzętem elektroinstalacyjnym, oraz z osprzętem modułowym łączeniowym i zabezpieczającym w instalacjach elektrycznych.
Uczestnik powinien nabyć umiejętności praktyczne czytania ze zrozumieniem schematów instalacji elektrycznej budowlanej, dokonać właściwego doboru osprzętu i urządzeń elektroinstalacyjnych oraz nabyć praktycznych umiejętności wykonania instalacji elektrycznej budowlanej.

 

Program kursu: 

1. Kable i przewody stosowane w instalacji elektrycznej.

- Budowa, oznaczenie, dobór i instalowanie kabli i przewodów w obiektach budowlanych.

2. Osprzęt elektroinstalacyjny

Gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, puszki instalacyjne, elementy łączeniowe, rozdzielnice, uziomy, szyny wyrównawcze, złącza kablowe, skrzynki pomiarowo - rozdzielcze,

Symbole osprzętu instalacyjnego,schematy łączeniowe.

Praktyczne wykonanie podstawowych układów instalacji gniazd 1 fazowych i 3 fazowych oraz oświetlenia.

3. Osprzęt modułowy

Odłączniki, rozłączniki, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki róznicowoprądowe, przekaźniki, styczniki, ochronniki przepięciowe, wyłączniki silnikowe.

Praktyczny montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy

4. Schematy instalacji elektrycznej

Czytanie ze zrozumieniem schematów stabulacji elektrycznej budowlanej. Wykonanie własnego projektu instalacji.

5. Praktyczne wykonanie instalacji elektrycznej

Praktyczne wykonanie instalacji wg własnego projektu.

 

Zajęcia praktyczne obejmują:   4898802171 ce60e757aa o 300x199

Wykonanie przyłącza w złączu kablowym
montaż licznika energii oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych

Zabudowa rozdzielnicy modułowej :
montaż zabezpieczeń nadprądowych
montaż wyłączników różnicowoprądowych
montaż ochronnika przepięć
montaż elementów sterowania
montaż układu wyłącznika pożarowego
instalacji uziomu i połączeń wyrównawczych

Montaż instalacji elektrycznej:
instalacji oświetlenia
instalacji gniazd jedno i trójfazowych
instalacji typowych odbiorników elektrycznych AGD – płyta indukcyjna
silnika elektrycznego

 

Cena kursu: 1000 zł 

Cena obejmuje udział w kursie stacjonarnym wraz z cateringiem (ciepły posiłek, kawa, herbata, ciastka).

 

Miejsce szkolenia: GALILEUM ul. Pszczyńska 114, Gliwice

Najbliższy hotel znajduje się w odległości 280m : AVA, ul. Pszczyńska 113, Gliwice (dla klientów GALILEUM cena ze śniadaniem: 150 zł).

 

Najbliższe terminy szkoleń (całodniowe, w sumie 24 godziny kursu):

 • 25,26,27 kwietnia 2022 r. - brak wolnych miejsc!
 • 6,7,8 maja 2022 r. - brak wolnych miejsc!
 • 20,21,22 maja 2022 r. 
 • 10,11,12 czerwca 2022 r. 
 •  20,22,23 czerwca 2022 r. 
 • 24,25,26 czerwca 2022 r. 

Istnieje możliwość wpisania na listę rezerwową danego terminu szkolenia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny.


Opcjonalnie po szkoleniu istnieje możliwość podejścia do egzaminu na uprawnienia elektryczne G1. 

Opłata za egzamin: 301 zł za Egzamin Państwowy Eksploatacji lub Dozoru (osobno dla każdej z grup G1/2/3).*

* Cena egzaminu (10% najniższej krajowej) zależna od Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

---

Zapraszamy również do poszerzenia kursu o moduł:

Automatyka domowa i mikrofotowoltaika

lub

Odbiory instalacji gazowych

 

 

I DZIEŃ KURSU 9:00-17:00:

I MODUŁ PRZEPISY KRAJOWE, POLSKIE NORMY

II MODUŁ Moduły fotowoltaiczne

 • Ogniwa fotowoltaiczne, podział, liczba busbarów
 • STC,NOCT- warunki, w jakich badane są moduły PV
 • Charakterystyki prądowo napięciowe
 • Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą warunków słonecznych
 • Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą temperatury
 • Sprawność modułów PV
 • LID i roczna utrata mocy
 • Analiza karty katalogowej modułu

III MODUŁ Falowniki i optymalizatory mocy

 • Budowa i podział falowników
 • MPP Traker
 • Sprawność falownika w zależności od napięcia i obciążenia. Napięciowy zakres pracy
 • Mikrofalowniki
 • Optymalizatory mocy
 • Porównanie mikrofalowników i optymalizatorów. Monitoring pracy falowników
 • Wymagania OSD względem konfiguracji falowników
 • Analiza karty katalogowej

IV MODUŁ Akumulatory energii

 • Technologie akumulatorów. DOC, SOC i liczba cykli ładowania
 • Wpływ temperatury na pracę akumulatorów
 • Współpraca falownika z akumulatorami

V MODUŁ Ochrona przeciwporażeniowa

 • Zagrożenie porażeniowe
 • Układy sieciowe
 • Ochrona podstawowa, przy uszkodzeniu, uzupełniająca
 • Stopnie ochrony obudów IP
 • Klasy ochronności elektrycznej i elektronicznej
 • Zabezpieczenia nadprądowe, przeciwporażeniowe

VI MODUŁ Systemy mocowań na dachach skośnych i płaskich

 • Rozplanowanie modułów PV i odstępy brzegowe na dachach
 • Mocowanie na gruncie
 • Montaż modułów do konstrukcji wsporczej
 • Błędy montażowe
 • Montaż falownika

VII MODUŁ Dobór i optymalizacja instalacji PV

 • Pochylenie i azymut instalacji fotowoltaicznej.
 • Odstępy między rzędami.
 • Wskaźnik wykorzystania przestrzeni montażowej

II DZIEŃ KURSU 9:00-17:00:

VII MODUŁ C.D. Dobór i optymalizacja instalacji PV

 • Sposoby łączenia modułów w instalacji
 • Przewody i kable w instalacji PV
 • Zabezpieczenia nadprądowe.
 • Wyłącznik różnicowo-prądowe.
 • Ochrona odgromowa i odstęp separacyjny.
 • Ochrona przepięciowa. Uziemienie i połączenia wyrównawcze
 • Dopasowanie mocy modułów PV i falownika
 • Minimalne i maksymalne napięcie łańcucha PV
 • Wyznaczenie maksymalnego prądu zwarcia łańcucha PV
 • Przykłady doboru instalacji sieciowej
 • Instalacje fotowoltaiczne wyspowe

VIII MODUŁ Szkolenie praktyczne

Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla określonego zapotrzebowania na moc w rzeczywistych warunkach montażu.

III DZIEŃ KURSU 9:00-18:00:

VIII MODUŁ C.D. Szkolenie praktyczne

Praktyczne wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z przyłączeniem do sieci zewnętrznej.

- wykonanie konstrukcji montażowej pod panele PV

- montaż paneli PV na konstrukcji

-wykonanie połączeń uziemiających i wyrównawczych

- montaż instalacji po stronie DC

- montaż falownika

- montaż instalacji po stronie AC

- przyłączenie do sieci instalacji PV

- uruchomienie wykonanej instalacji

Pomiary powykonawcze, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, odbiór instalacji i jej zgłoszenie do OSD:

- omówienie zakresu oraz sposobu wykonywania pomiarów powykonawczych instalacji PV

- prezentacja miernika MI 3109 Eurotest PV Lite firmy METREL

- wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie z normą PN-EN 62446-1

- sporządzenie protokołu z pomiarów

- omówienie oraz wypełnienia formularza zgłoszenia instalacji PV do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

OPCJONALNIE IV DZIEŃ KURSU 15:00-18:00:

Wyspowa instalacja PV (off grid) - część praktyczna:

- omówienie budowy instalacji wyspowej

- rodzaje regulatorów ładowania

- rodzaje akumulatorów energii dla instalacji PV

- dobór elementów instalacji wyspowej dla przykładowego obiektu

- montaż pokazowej instalacji wyspowej w laboratorium PV

- uruchomienie instalacji, analiza wydajności układu dla różnych rodzajów regulatorów ładowania.

 

 

CEL:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu sprawdzenie kwalifikacji i uzyskania uprawnień do wykonywania prac eksploatacyjnych przy samochodach elektrycznych i hybrydowych zakresie:
• G1 – Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

 

 

Szkolenie dedykowane jest dla osób które zajmują się serwisem, oraz przeglądami okresowymi samochodów hybrydowych i elektrycznych.

 

Do szkolenia zapraszamy również osoby, które po raz pierwszy starają się o sprawdzenie kwalifikacji jak również osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie serwisowania samochodów hybrydowych i elektrycznych oraz urządzeń warsztatowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Ramowy program usługi dla serwisantów samochodów elektrycznych i hybrydowych:

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

1

Podstawy prawne prowadzenia prac eksploatacyjnych w tym serwisowych

Wybrane zagadnienia z Ustawy Prawo Energetyczne z 1997 roku z pózn. zmianami.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

       ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII        z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

    

    Kodeks pracy

 

  Wybrane normy

 

 

 

 

 

0,5

2

Budowa układu napędowego samochodu hybrydowego i elektrycznego

-    Napędowy układ szeregowy i równoległy samochodu hybrydowego schemat ogólny i podstawowe funkcje poszczególnych modułów

-    Układ napędowy samochodu elektrycznego

-    Sterowanie mocą i prędkością w samochodach hybrydowych i elektrycznych

 

0,5

3

Zagrożenia porażeniem prądem stałym i przemiennym podczas prowadzenia prac serwisowych występujące w pojazdach hybrydowych i elektrycznych oraz warsztatach samochodowych.

Instalacje elektryczne w warsztatach samochodowych: sieci niskiego napięcia AC, sieci bardzo niskiego napięcia AC, sieci prądu stałego DC

 

0,5

4

Ochrona przeciwporażeniowa:

 1. przed dotykiem bezpośrednim
 2. przy uszkodzeniu

 

0,5

5

Sposoby bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi,

-       Kategorie elektronarzędzi

-       Przeglądy badania i okresowe elektronarzędzi

-       Odpowiedzialność prawna pracowników za stan elektronarzędzi

 

 

0,5

6

Aparatura kontrolno-pomiarowa

0,5

7

Sprzęt ochronny i zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

0,5

8

Przepisy BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

0,5

RAZEM

4

 Zdobądź z nami uprawnienia do obsługi, konserwacji, montażu instalacji w samochodach elektrycznych i hybrydowych!

 

Szkolenia organizujemy na terenie firm oraz w formie naboru otwartego. 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w sprawie najbliższych terminów kursów.

 

Kurs przygotowujący do egzaminu UDT dla kandydatów na instalatorów rozpoczynających przygodę z systemami fotowoltaicznymi, którzy czują się niepewnie w świecie elektrotechniki i elektroenergetyki - CERTYFIKOWANY INSTALATOR OZE (systemów fotowoltaicznych PV)

 

Cel kursu:  fotowoltaika cc 5 300x200


Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie kandydata do egzaminu z zakresu systemów fotowoltaicznych z uwzględnieniem podstaw elektrotechniki.
Po odbyciu kursu kandydat otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla instalatorów systemów fotowoltaicznych, które umożliwia podejście do egzaminu przed komisją UDT.

 

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu osoba egzaminowana uzyskuje certyfikat ważny 5 lat.

Uwaga!!!
Dodatkowym warunkiem uzyskania certyfikatu jest posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych grupy G1 Eksploatacja i Dozór, które również można uzyskać w naszym ośrodku
(czytaj tutaj)

 

Wymagania stawiane kandydatom:  

 • Wykształcenie minimum podstawowe
 • Ukończone 18 lat

 

Program kursu:

Szkolenie w zakresie fotowoltaiki obejmuje część teoretyczną i część praktyczną.

W części teoretycznej kursanci zostaną zapoznani z:
1. obowiązującymi przepisami dotyczącymi OZE,
2. rodzajami modułów fotowoltaicznych a w tym:
- podstawowe parametry,
- zależność wielkości wyjściowych od natężenia promieniowania i
temperatury modułów,
- analiza karty katalogowej.
3. rodzajami falowników ich budową oraz analizą karty katalogowej falownika,
4. akumulatorami dla układów fotowoltaicznych,
5. ochroną przeciwporażeniową,
6. konstrukcjami wsporczymi oraz montażem paneli fotowoltaicznych,
7. doborem i optymalizacją instalacji PV.

W części praktycznej kursanci będą wykonywali następujące działania mające praktyczne ugruntowanie wiadomości:
1. wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej,
2. praktyczne wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
3. pomiary powykonawcze,
4. sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
5. odbiór i zgłoszenie do OSD,
6. montaż przykładowego systemu wyspowego - 4h (opcjonalnie IV dzień szkolenia)

Część praktyczna odbywa się w naszym laboratorium PV w Gliwicach. 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA  - kliknij tutaj

 

Cena kursu podstawowego: 1200 zł 

Cena modułu dodatkowego (montaż systemu wyspowego): 300 zł (IV dzień kursu)

 

Cena obejmuje udział w kursie stacjonarnym wraz z cateringiem (ciepły posiłek, kawa, herbata, ciastka).

Miejsce szkolenia: GALILEUM ul. Pszczyńska 114, Gliwice

Najbliższy hotel znajduje się w odległości 280m : AVA, ul. Pszczyńska 113, Gliwice (przy rezerwacji proszę powołać się na GALILEUM)

Najbliższe terminy egzaminów UDT:

kliknij tutaj

 

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszenia na egzamin UDT

Obecnie cena egzaminu na Instalatora odnawialnych źródeł energii tj. systemów fotowoltaicznych wynosi: 1033,49 zł

Pomagamy w formalnościach związanych ze zgłoszeniem się na egzamin UDT. 

 

-----------------------------------

Chętnych na szkolenie zapraszamy do kontaktu telefonicznego: tel. 513 636 552 

ZAPISZ SIĘ NA WYBRANY KURS:

Paź
6

2022-10-06 9:00 - 2022-10-09 18:00

 

Oferujemy wykonywanie pomiarów okresowych i eksploatacyjnych
urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie:

 • ochrony przeciwporażenowej
 • rozdzielnic NN
 • rezystancji uziemień roboczych
 • instalacji odgromowej
 • natężenia oświetlenia stanowisk pracy i pomieszczeń
 • natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • pomiaru elektronarzędzi
 • pomiaru spawarek

Mamy możliwość wykonywania pomiarów na terenie całego kraju. 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z odpowiednim ODDZIAŁEM. 

 

iko2 rodzaje probnikow elektrycznych