Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Oznakowanie CE

Certyfikaty CE

 

Znak CE jest deklaracją producenta, że wyrób wprowadzony do obrotu spełnia wymagania zdefiniowane najczęściej w rozporządzeniach wydawanych na podstawie ustawy o systemie zgodności (Dz. U z 2100r Nr 138, poz. 935) i związanych z tzw. „dyrektywami nowego podejścia”.

 

Oznakowanie CE jest przepustką, pozwalającą na zaistnienie wyrobu na Jednolitym Rynku Europejskim liczącym ponad 500 milionów konsumentów. Konsument kupując wyrób oznakowany znakiem CE ma pewność, że wyrób można bezpiecznie i bezproblemowo użytkować w każdym kraju UE. Znak CE uzyskany przez polskiego producenta jest honorowany na terenie każdego kraju UE.

 

Brak oznakowania CE ogranicza możliwości wprowadzenia towaru na rynek krajowy i europejski.

Symbol CE jest potwierdzeniem, że wyrób jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Gwarantuje potencjalnym klientom nabycie bezpiecznego produktu.

 

Warto podkreślić, że znak CE nie jest handlowym świadectwem jakości, ani nie potwierdza pochodzenia towaru z Unii Europejskiej.

 

Certyfikat CE nie jest równoważny certyfikatowi bezpieczeństwa „B”.

 

Oznakowanie produktu znakiem CE wymaga:

 

1. Zapoznania się z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej:

 

Dyrektywa 85/374/EWG Odpowiedzialność za produkty wadliwe

Dyrektywa 2009/105/WE Zbiorniki ciśnieniowe

Dyrektywa 2009/48/WE (TOYS) Bezpieczeństwo zabawek

Dyrektywa 89/106/EWG Wyroby budowlane (CPD)

Dyrektywa 89/686/EWG Wyposażenie ochrony osobistej (PPE)

Dyrektywa 90/384/EWG Nieautomatyczne urządzenia ważące

Dyrektywa 90/385/EWG Wyroby medyczne aktywnego osadzenia (AIMD)

Dyrektywa 2009/142/WE Urządzenia gazowe

Dyrektywa 92/42/EWG Sprawność energetyczna kotłów wodnych

Dyrektywa 93/15/EWG Wprowadzanie do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Dyrektywa 93/42/EWG Wyroby medyczne (MDD)

Dyrektywa 94/9/WE Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)

Dyrektywa 94/25/WE Rekreacyjne jednostki pływające (RCD)

Dyrektywa 95/16/WE Dźwigi (LIFTS)

Dyrektywa 96/57/WE Efektywność energetyczna urządzeń chłodniczych

Dyrektywa 97/23/WE Urządzenia ciśnieniowe (PED)

Dyrektywa 2006/42/WE Maszyny

Dyrektywa 98/79/WE Wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro (IVDD)

Dyrektywa 99/5/WE Urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne oraz wzajemne uznawanie ich zgodności (RTTE)

Dyrektywa 2000/9/WE Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (PCT)

Dyrektywa 2000/14/WE Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (NEE)

Dyrektywa 2000/55/WE Efektywność energetyczna stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego (EEB)

Dyrektywa 2001/95/WE Ogólne bezpieczeństwo produktów (GPS)

Dyrektywa 2004/22/WE Przyrządy pomiarowe (MID)

Dyrektywa 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Dyrektywa 2005/32/WE Ekoprojekt dla projektów wykorzystujących energię

Dyrektywa 2006/95/WE Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w niektórych granicach napięcia (LVD)

 

a także z procedurami postępowania w związku ze stosowaniem oznakowania CE w przypadku Twojego wyrobu.

 

2. Wykonania analizy ryzyka – wymagania zawarte w przepisach zależą od zagrożeń wynikających z użytkowania wyrobu.

 

3. Zapoznania się z normami zharmonizowanymi – dyrektywy określają zasadnicze wymagania jakie muszą spełniać gotowe wyroby w chwili wprowadzenia do obrotu.

 

4. Przeprowadzenie odpowiedniej procedury zgodności – wprowadzający ma obowiązek udowodnienia, że wprowadzany wyrób jest zgodny z wymaganiami zawartymi w stosownych dyrektywach. W przypadku niektórych procedur zgodności przewidziano konieczność odwołania się do usług jednostki niezależnej.

 

5. Przeprowadzenie – jeżeli przepisy tego wymagają – stosownych badań laboratoryjnych dla wyrobu, który ma być wprowadzony do obrotu.

 

6. Sporządzenie deklaracji zgodności – dla każdej procedury oceny zgodności sporządza się deklarację zgodności, która wraz z dokumentacją techniczną powinna być przechowywana przez 10 lat i okazywana na wniosek upoważnionego organu.

 

7. Naniesienie znaku CE – po zakończeniu procedury zgodności wyrobu z wymogami zawartymi w dyrektywach nanosi się na wyrób znak CE. Wzór i sposób umieszczania oznakowania CE określa decyzja Rady 93/465/WE.

 

 

Wzór znaku CE

 

 

Dzięki nam :

  1. Szybko i konkretnie zostaną zidentyfikowane wymagania dla twojego wyrobu,

  2. Zostaną stworzone niezbędne dokumenty,

  3. Uzyskają państwo fachową pomoc podczas "przechodzenia" całego procesu zgodności,

  4. Otrzymają państwo gwarancje poprawności identyfikacji wszystkich wymagań wprowadzanego produktu.

 

Udzielimy państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Unijnych Dyrektyw dotyczących CE, a także minimalnych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.

Jeżeli chcą państwo uzyskać szczegółowe informację prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym Oddziałem.