Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

 

Cel szkolenia:

 

 

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

Uczestnicy szkolenia:

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

 

 

Realizacja szkolenia:

 

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę uczestnika.

Egzamin organizowany jest przez GALILEUM – Organizatora szkolenia.

Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu.

Zaświadczenie wydawane jest według wzoru określonego w Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

 

 

Szkolenie organizowane w formie kursu lub samokształcenia kierowanego.

 

 

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób, jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.