Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

 

 

Cel szkolenia:

 

 

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

 

 

Uczestnicy szkolenia:

 

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji,
  • pracowników realizujących zadania związane z organizacją komórek organizacyjnych, procesów pracy i stanowisk pracy.

 

 

Realizacja szkolenia:

 

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę uczestnika.

Egzamin organizowany jest przez GALILEUM – Organizatora szkolenia.

Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu.

Zaświadczenie wydawane jest według wzoru określonego w Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

 

 

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób, jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

 

Szkolenie przeprowadzamy w formie kursu lub samokształcenia kierowanego (metodą "na odległość").

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.