Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 

 

Cel szkolenia:

 

  • Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:
  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożeń.

 

Uczestnicy szkolenia:

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne.

 

Realizacja szkolenia:

 

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę uczestnika.

Egzamin organizowany jest przez GALILEUM – Organizatora szkolenia.

Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu.

Zaświadczenie wydawane jest według wzoru określonego w Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

 

 

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób, jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.