Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

 

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

 

 

Cel szkolenia:

 

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

- oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

- metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

- kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 

Uczestnicy szkolenia:

 

Szkolenie jest przeznaczone dla:

- pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,

- pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych,

- innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Realizacja szkolenia:

 

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę uczestnika.

Egzamin organizowany jest przez GALILEUM – Organizatora szkolenia.

Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu.

Zaświadczenie wydawane jest według wzoru określonego w Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

 

 

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób, jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

 

Szkolenie przeprowadzamy w formie kursu lub samokształcenia kierowanego (metodą "na odległość").

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.